Burcunuza Göre Seks Hayatınız pdf oku indir

Burcunuza Göre Seks Hayatınız pdf oku indir

Seks as­lın­da a­kıl­lar­dan hiç çık­maz. O­na tut­ku, se­vi, aşk ve­ya şeh­vet, ya da ne der­se­niz de­yin, dün­ya­yı dön­dü­ren o­dur. He­men her­kes, ken­di­ne en ya­kı­şa­nı el­de et­mek is­ter ve bu­nun sü­rek­li ya da ça­bu­cak ka­çı­la­cak bir i­liş­ki o­lup ol­ma­dı­ğı­nı me­rak e­der. Bu so­ru­la­ra ce­vap, hem si­zin hem de part­ne­ri­ni­zin sek­sü­el do­ğa­sın­da yat­mak­ta­dır. Iş­te ast­ro­lo­ji­nin dev­re­ye gir­di­ği yer bu­ra­sı­dır. Ast­ro­lo­ji si­zi, aşk ha­ya­tı­nı­zı ve a­şık­la­rı­nı­zı da­ha i­yi an­la­ma­ya gö­tü­rür. Ast­ro­log­lar, do­ğum­da gök­te­ki ge­ze­gen­le­rin dü­ze­ni­nin, si­zin ge­le­cek­te­ki ki­şi­li­ği­ni­zin bir plan­la­ma­sı ol­du­ğu­na i­na­nır­lar. Bu, si­ze ve doğ­du­ğu­nuz a­na ö­zel plan, do­ğum gra­fi­ği o­la­rak bi­li­nir. Do­ğum çi­zel­ge­niz ken­di­ni­zi ve i­liş­ki­de bu­lun­du­ğu­nuz di­ğer in­san­la­rı de­rin­den kav­ra­ma­nı­zı sağ­lar.

Ast­ro­lo­ji, de­ği­şik zod­yak burç­la­rı­nın ne ka­dar sek­si ol­du­ğu­nu ve sek­sü­el de­ne­yim­le­re na­sıl yak­laş­tık­la­rı­nı si­ze an­la­ta­bi­lir. On­la­rın do­ğuş­tan saf ni­te­lik­li mi yok­sa her el­de et­ti­ği­ne u­tan­maz­ca sa­hip ol­mak is­te­yen hırs­lı ki­şi­ler mi ol­du­ğu­nu gös­te­rir. O­la­sı uy­gun çift­le­ri gös­te­re­bi­lir, baş­tan çı­kar­ma­ya ya­rar en kı­sa yo­lu i­şa­ret e­de­bi­lir ve en ya­kın sek­sü­el fan­te­zi­le­ri or­ta­ya çı­ka­ra­bi­lir.
 

Burcunuza Göre Seks Hayatınız isimli 192 sayfadan oluşan kitap ; Linda Bloom tarafından yazılmış ve PARŞÖMEN yayınevinin 20.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Sizler sadece kitabın özetini buradan göre bilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Satranç El Kitabı Oynama Şekli - Oyun Açılışları pdf oku indir başlıklı makalemizde Satranç El Kitabı Oynama Şekli - Oyun Açılışları indir, Satranç El Kitabı Oynama Şekli - Oyun Açılışları oku ve Satranç El Kitabı Oynama Şekli - Oyun Açılışları pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Burcunuza Göre Seks Hayatınız pdf oku indir - PDF indir